Katedra Filmovych Studii
 

Doc. Mgr. Jana Dudková, Ph. D.


Docentka

e-mail: janadudkova@gmail.com

Vzdělání

 • 2001 – Mgr., Katedra filmovej vedy, Filmová a televízna fakulta VŠMU, Bratislava, odbor filmové a televízne umenie a veda
 • 2005 –  Ph.D., odbor filmová veda, Filmová a televízna fakulta VŠMU 
 • 2011 – doc., odbor filmová veda, Filmová a televízna fakulta VŠMU

Pedagogické zaměření

Teória a dejiny filmu, osobitné zameranie na teórie multikulturality, transkulturality a kolektívnych identít, dejiny slovenského filmu, balkanizmus vo filme 

Podíl na výuce

 • Povinné kurzy:  Dějiny filmových teorií, seminář k dějinám filmových teorií,seminář filmové analýzy, diplomový seminář
 • Realizované výběrové přednášky a semináře:  Archeologie virtuálních realit, Archeologie médií, Vizuální slast, Dějiny filmových teorií, Četba textů k dějinám filmových teorií, Prostor jako speciální efekt
 • Spoluorganizování Mezinárodní konference Archeologie médií (3. 12. 2010. NoD)

Vědecké granty

 • Od 2012: vedúca grantového projektu VEGA 2/0171/12  Multikulturalita vo filmovej teórii a praxi, nositež projektu Ústav divadelnej a filmovej vedy, Slovenská akadémia vied
 • 2009-2011: spoluriešitežka projektu VEGA 2/0190/09 Subjektívne dejiny v českom a slovenskom dokumentárnom filme, nositež projektu Ústav divadelnej a filmovej vedy, Slovenská akadémia vied
 • 2008-2011: členka grantového tímu Visegrad University Studies Grant, č. 60810005 – Visegrad Cinema: Points of Contact from the New Waves to the Present, nositež projektu KFS FF UK, Praha
 • 2006-2008: vedúca riešitežka projektu VEGA č. 2/6111/26 Kolektívne a pomyselné identity v slovenskom filme po roku 1989, nositež projektu Kabinet divadla a filmu, Slovenská akadémia vied
 • 2006-2008: členka grantového tímu projektu VEGA č. 1/3703/06 Kapitoly o súčasnom filme a filmovej teórii, nositež projektu Filmová a televízna fakulta VŠMU
 • 2003-2005: členka grantového tímu projektu VEGA č. 2/3029/23 Transformačné a inovačné procesy jazyka divadla a filmu v čase spoločenských premien, nositež projektu Kabinet divadla a filmu SAV

Mimokatederní odborné aktivity

 • redaktorka časopisu Kino-Ikon
 • členka redakčnej rady časopisu Iluminace
 • členka redakčnej rady časopisu Studies in Eastern European Cinema
 • členka spoločnosti NECS, European Network for Cinema and Media Studies
 • od 2011: Členka odbornej komisie Audiovizuálneho fondu pre program 3 – podpora 
 • výskumu, vzdelávania, výchovy a edičnej činnosti
 • od 2008: Členka komisie VEGA č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu

Přehled publikační činnosti (výběr)

Knihy:
 • DUDKOVÁ, Jana. Slovenský film v ére transkulturality. 1. vydanie. Bratislava : VŠMU : Drewo a srd, 2011. - 197 s. - ISBN 978-80-89439-13-3.
 • DUDKOVÁ, Jana. Balkán alebo metafora : Balkanizmus a srbský film 90. rokov. 1. vydanie. Bratislava : Slovenský filmový ústav : VEDA, 2008. - 276 s. - ISBN 978-80-224-1010-6.
 • DUDKOVÁ, Jana. Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu. 1. vydanie. Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2001. - 296 s. - ISBN 80-85187-29-9. 

Kapitoly v knihách:
 • DUDKOVÁ, Jana. The Problematic Other and the (Im)possibility of Cross-Cultural Dialogue in Slovak Cinema after 1993. In Visegrad Cinema. Points of Contact from the New Waves to the Present. Editori Petra Hanáková, Kevin B. Johnson. Praha : Casablanca : Katedra filmových studií FFUK, 2010. ISBN 978-80-87292-4-4 (Casablanca). - s. 109- 129. 
 • DUDKOVÁ, Jana. Nemŕtvy, modernita a Balkán : metafora hraničnej bytosti v Stokerovom Draculovi a jeho filmových adaptáciách. In Strach a hrôza : podoby hororového žánru. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011, s. 155-177. ISBN 978-80-88746-16-4.
 • DUDKOVÁ, Jana. Self-colonisation, Urbicide, and Vampirism: The Representations of the Balkans after 1989. In „New Imagined Communities“. Identity Making in Eastern and South-Eastern Europe. Editori Libuša Vajdová, Róbert Gáfrik. Bratislava : Kalligram : Ústav svetovej literatúry SAV, 2010. ISBN 978-80-8101-401-7. - s. 147-162
 • DUDKOVÁ, Jana. Umenie pozornosti a umenie rozptýlenia: Balázs vs. Krakauer. In Béla Balázs: Chvála filmového umenia. Editor Martin Kaňuch. Bratislava : Asociácia slovenských filmových klubov, 2010. ISBN 978-80-970420-0-4. - s. 27-52.
 • DUDKOVÁ, Jana. La representazione della nazione dopo l´1989 : Alcune annotazioni. In Il cinema in Slovacchia tra memoria e futuro. Editorka Tiziana D´Amico. Atripalda : Edizioni Laceno, 2009. ISBN 978-88-6320-031-7. - pp. 39-55.
 • DUDKOVÁ, Jana. Martin Šulík : National Identity from Displacement to Dissolution. In Obrazovanje, umetnost i mediji u procesu evropskih integracija / Education, Art and Media in the European Integration Process. Editori Nevena Daković, Mirjana Nikolić. Beograd : Fakultet dramskih umetnosti, 2008. ISBN 978-86-82101-37-6. - pp. 16-26.
 • DUDKOVÁ, Jana. Nemiesta a monokultúrna perspektíva slovenského filmu. In Minority a film : zborník príspevkov zo 14. česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa konala 20. - 23. októbra 2011 v kaštieli Topožčianky. Editor Martin Kaňuch. Bratislava : Asociácia slovenských filmových klubov : Slovenský filmový ústav, 2012, s. 25-40. ISBN 978-80-970420-2-8.
 • DUDKOVÁ, Jana. Stopa, nezvratnos a záznam: emergencia kinematografického času podža Mary Ann Doane. In Časovos a nadčasovos v dráme a divadle (zborník zo VI. Banskobystrickej medzinárodnej teatrologickej konferencie). Editor Andrej Maašík. Banská Bystrica : Fakulta dramatických umení AU, 2008. ISBN 978-80-89078-56-1. - s. 288-306.
 • DUDKOVÁ, Jana. Fikcia „spoločného kultúrneho dedičstva“ v srbskom filme 1989-2005. In Studia balcanica bohemo-slovaca VI. Svazek 2. Editor Václav Štěpánek. Brno : Ústav slavistiky FF Masarykovy univerzity : Historický ústav AVČR : Matice moravská, 2006. ISBN 80-86488-32-2. -pp. 691-706.
 • DUDKOVÁ, Jana. Nikde, to znamená tu (Ivan Palúch a srbský film).
  In GAVALIER, Peter – PALÚCH, Martin – DUDKOVÁ, Jana – BAKOŠ, Oliver – JABORNÍK, Ján. Herec Ivan Palúch. 1. vydanie. Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2008. - ISBN 978-80-85187-53-3. - s. 76-107.
 • DUDKOVÁ, Jana. Temnota, jas a krása poznania : predslov.
  In MOJŽIŠ, Juraj. Použi ma ako stránku knihy. 1. vydanie. Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2004. - ISBN 80-8518-735-3. - s. 6-11.
Články:
 • DUDKOVÁ, Jana. Umenie a ideológia: dva v jednom alebo boj protikladov v jednom tele. In Nový život : mesačník pre literatúru a kultúru (Báčsky Petrovec, Srbsko), 2012, roč. 64, č. 5-6, s. 1-4. ISSN 0351-3610.
 • DUDKOVÁ, Jana. Stereotyp ako obraz. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení,  2012, roč. 60, č. 1, s. 13-33. ISSN 0037-699X.
 • DUDKOVÁ, Jana. Slovenský film a nadmodernita. In Slovenské divadlo, 2011, roč. 59, č. 2, s. 84-101. ISSN 0037-699X. 
 • DUDKOVÁ, Jana: Slovenský film Hranica a problém konštruovania kolektívnej identity. In Slovenské divadlo. ISSN 0037-699X, 2010, roč. 58, č. 4, s. 619-628 [14, 25 rkp s.].
 • DUDKOVÁ, Jana: Balkán ako slepá škvrna multikulturality: priestor v balkánskom filme. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV. ISSN 1337-9690, 2010, roč. 2 [19], č. 1, s. 40-60 [24,63 rkp s., viac ako 1 AH].
 • DUDKOVÁ, Jana. Za oknom návrat, návrat rovnakého. In Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze".  ISSN 1335-1893, 2009, roč. 13, č. 1, s. 71-102 [33,02 rkp s., viac ako 1 AH].
 • DUDKOVÁ, Jana. Milý Iný: slovenská identita v českom filme po roku 1993. In Slovenské divadlo. ISSN 0037-699X, 2009, roč. 57, č. 1, s. 11-23 [25,1 rkp s., viac ako 1 AH].
 • DUDKOVÁ, Jana. „Cyklický čas“ a vzah filmu Underground k srbskému politickému etnomýtu. In Slovenské divadlo. ISSN 0037-699X, 2006, roč. 54, č. 2, s. 191-217 [27,9 rkp s., viac ako 1 AH].
 • DUDKOVÁ, Jana. Kriminálnici a bojovníci: smr ako protiresentimentový experiment vo filme Rany. In Kino-Ikon. ISSN 1335-1893, 2006, roč. 9, extra číslo – prezentácia členov Katedry vied o umení FTF VŠMU, s. 79-110 [36,86 rkp s., viac ako 1 AH].
 • DUDKOVÁ, Jana. Čas a postava v slovenskom hranom filme – šesdesiate roky. In Kino-Ikon. ISSN 1335-1893, 2005, roč. 9, č. 2, s. 5-36 [39 rkp s., viac ako 1 AH].
 • DUDKOVÁ, Jana. Pravda symptómov. Postavy vo filmoch Stanislava Barabáša a Martina Hollého. In Iluminace – časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. ISSN 0862-397X, 2006, roč. 18, č. 4, s. 125-136.
 • DUDKOVÁ, Jana. Balkanizmus a srbský film 1989-2005. In Nový život – mesačník pre literatúru a kultúru (Báčsky Petrovec, Srbsko). ISSN 0351-3610 (COBISS: SR-ID 11455234), 2005, roč. 57, č. 9-12, s. 206-221.
 • DUDKOVÁ, Jana. Nuda na Východe, nuda o Východe. In Kino-Ikon. ISSN 1335-1893, 2004, roč. 8, č. 2, s. 236-250.
 • DUDKOVÁ, Jana. Medzi kritikou balkanizmu a „jugonostalgiou“. Zvukové praktiky v belehradskom hranom filme devädesiatych rokov. In: Kino-Ikon. ISSN 1335-1893, 2003, roč. 7, č. 2, s. 191-202.
 • DUDKOVÁ, Jana. Ogledalo kao inicijacijska ikona u filmovima Emira Kusturice. In YU Film danas. ISSN 0354-432X, 1999, Vol. 12, no. 4 (53), p. 197-209.
 • DUDKOVÁ, Jana. Princípy nemého filmu a mimojazykové výrazové prostriedky v hranej tvorbe Sergeja Paradžanova. In Nový život – mesačník pre literatúru a kultúru (Báčsky Petrovec, Srbsko). ISSN 0351-3610 (COBISS: SR-ID 11455234), 1998, roč. 50, č. 3-4, s. 126-142.
KFS FF UK     nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz