Katedra
Studium
Studenti
  Studenti KFS
Doktorandi KFS
Studentské projekty
Seminární práce
Obhájené diplomové
a doktorské práce
Pedagogové
Vědecká činnost
Odkazy
Fórum
Úvodní stránka

Doktorandi KFS

Informace o průběhu a hodnocení PhD. studia naleznete zde!


Studenti doktorského studia na katedře filmových studií:


Jiří Anger

Narozen 1990 v Praze. Vedle pragmatického experimentu se studiem na Vysoké škole ekonomické (2009–2012, dosažen titul Bc.) vystudoval bakalářský (2011–2014) a magisterský (2014–2017) program oboru Filmová studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Za svou bakalářskou práci (Melodramatická imaginace a divadlo krutosti: V roce se třinácti úplňky /2014/, vedoucí práce PhDr. Petra Hanáková, Ph.D.) byl oceněn cenou Iluminace roku, udělovanou Českou společností pro filmová studia. Svou diplomovou práci (Afekt, výraz, performance: Transformace melodramatického excesu v díle Wernera Schroetera /2017/, vedoucí práce prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.) momentálně připravuje ke knižní publikaci pod Vydavatelstvím FF UK.
Od ledna 2016 pracuje v Národním filmovém archivu, kde má na starost mj. editaci kritické řady DVD/Blu-ray (Tonka Šibenice, Batalion, Extase aj.), redakci knih (např. Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury) a přípravu konferencí (Screen Industries in East-Central Europe Conference). Od ledna 2017 je zároveň redaktorem recenzovaného odborného časopisu Iluminace, kde spravuje rubriku Obzor, věnovanou reflexi oborových publikací, výstav a konferencí.

Téma disertační práce: Mezi žánrovým excesem a afektivním modem: Hranice tělesnosti v experimentálním hororu od 90. let (školitelka: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D., externí konzultant: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.)

Vědecké zaměření: afektová teorie, performance studies, tělesné žánry (melodrama, horor, pornografie), experimentální film, intermedialita

Další oborové aktivity: Porota Doc Alliance Selection Award, anotace pro filmové festivaly (MFDF Ji.hlava), příspěvky do klauzurních sborníků FAMU, doslovy ke knihám nakladatelství Argo, původní texty a překlady v oborových či spřízněných časopisech (Slovo a smysl, Cinepur, iNDiEFiLM, DOK.REVUE aj.)

Kontakt: angerj@seznam.cz
 
*

Šimon Bauer

Narozen 1980 ve Vsetíně. Vystudoval obor Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ve své diplomové práci práci zkoumal problematiku vývoje distribučních vztahů filmového a televizního průmyslu (Televize jako prostředek subvencování kinematografie: Analýza smluvních vztahů Československé televize a Československého státního filmu v období 1953 – 1965). Upravený text magisterské práce byl vydán knižně ve sborníku Naplánovaná kinematografie (Pavel Skopal ed., Praha: Academia 2012). Práce si získala rovněž ocenění Českou společností pro filmová studia pro nejlepší magisterskou práci roku 2011. V doktorském studiu na FF MU v Brně prezentoval téma problematiky vztahů filmového a televizního průmyslu v rámci největší celoevropské konference filmových historiků a teoretiku NECS (Lisabon 2012: Time Networks: Screen Media and Memory). Spoluorganizoval na pozici hlavního manažera následující ročník této konference, který se uskutečnil na FF UK v Praze 19.-23. června 2013). Během studia se podílel na nastartování projektu sdíleného studentského kina ve znovuobnoveném provozu kina Scala v Brně. Od roku 2016 pokračuje v doktorském studiu na Katedře filmových studií FF UK. Pracoval řadu let jako vedoucí produkce MFDF Ji.hlava a jako řešitel drobných projektů pro DOC.DREAM – Spolek pro podporu dokumentárního filmu (dříve Jihlavský spolek amatérských filmařů). V současnosti pracuje jako ředitel Centra dokumentárního filmu v Jihlavě.

Téma disertační práce: Vztahy Československé televize a Československého státního filmu v oblasti produkce v letech 1953-1968 (školitel doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.)

Vědecké zaměření: Historie televize a televizního vysílání, vztahy filmu, televize a nových médií, historie produkčních kultur, nový institucionalismus a studia institucí obecně, český a světový autorský dokumentární film, vztahy zpravodajství dokumentárního filmu a filmu hraného, filmová a audiovizuální výchova. 

Další oborové aktivity: koncepce, dramaturgie a realizace filmově a audiovizuálně vzdělávacího programu pro střední školy a širokou veřejnost v Centru dokumentárního filmu. Pravidelné rešerše současného akademického uvažování o dokumentárním filmu (průzkumy závěrečných a diplomových prací orientovaných na téma dokumentárního filmu), koncepce, dramaturgie a realizace každoročního dvoudenního semináře pro zájmovou veřejnost Hranice filmu mapujícího problematické fenomény filmové tvorby.

Kontakt: simon.bauer@gmail.com

*

David Čeněk

Téma disertační práce: Československo-francouzské vztahy v kinematografii 1958-1970 (školitelka Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.)

Kontakt: david.cenek@ff.cuni.cz

*

Jana Čížkovská


Narozena 1986 v Praze. Vystudovala Katedru filmových studií na Filozofické fakultě UK. Magisterské studium ukončila diplomovou prací na téma přípravy II. programu Československé televize, která byla v roce 2016 oceněna Cenou Iluminace za nejlepší filmovědnou magisterskou diplomovou práci. Profesně působí v současné době jako programová dramaturgyně České televize, jako dramaturgyně programové sekce Queer Now Mezinárodního filmového festivalu Praha Febiofest a také na festivalu Finále Plzeň, kde zastává pozici asistentky programové koordinace, editorky katalogu a moderátorky soutěžní sekce televizních a internetových projektů. V minulosti (2012-2016) působila jako dramaturgyně a vedoucí překladatelského servisu na Queer filmovém festivalu Mezipatra a dlouhodobě se věnuje také titulkování a překladatelství audiovizuálních děl. Filmové podtitulky vytvářela na příklad pro kino Ponrepo, Cenu Pavla Kouteckého, produkční společnost Analog Vision, Národní galerii v Praze či řadu filmových festivalů.

Téma disertační práce: II. program Československé televize v letech 1970 – 1990 (školitel doc. PhDr. Ivan Klimeš)

Vědecké zaměření: dějiny televizního vysílání, vícekanálové televizní vysílání, současná evropská televizní tvorba, televizní a festivalová dramaturgie, filmové festivaly, queer kinematografie, gender ve filmu.

Další oborové aktivity: příležitostné publikace ve filmových periodicích a pořadech věnovaných kinematografii, texty pro festivalové katalogy (např. MFF Praha Febiofest 2009-2017), archivní výzkum a rešerše v oblasti dějin kinematografie a médií.

Kontakt: jcizkovska@gmail.com, +420 775 933 945

*

Luděk Čertík


Narozen roku 1989 v Českých Budějovicích. Je absolventem oborů Filmová studia na FF UK v Praze (2015) a Environmentální studia na FSS MU v Brně (2017). V bakalářské i magisterské práci se věnoval filmové tvorbě amerického filmového tvůrce Terrence Malicka, potažmo zobrazení přírody v jeho filmech ve vztahu k autorově duchovnosti a přírodovědným zájmům. Od roku 2017 působí jako programový dramaturg Festivalu krátkých filmů Praha. Ve volném čase buďto píše a překládá poezii (do budoucna připravuje výběr z díla americké básnířky Mary Oliverové), nebo se s dalekohledem v ruce potuluje krajinou v okolí svého domova a věnuje se poznávání přírodního světa.

Téma disertační práce: Když se věda setká s poezií: Přírodopisný film jako forma uměleckého (sebe)vyjádření (školitelka: Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.)

Vědecké zaměření: přírodopisný film, příroda a film, dokumentární tvorba s environmentální tematikou

Další oborové aktivity: příležitostné publikace v časopisech Film a doba a Sedmá generace

Kontakt: certik.ludek@gmail.com

*

Tereza Frodlová


Narozena 1987 v Brně. Vystudovala Teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě MU v Brně (obhájena diplomová práce Vypůjčené hlasy. Počátky dabingu v českých zemích v letech 1933-1942) a Audiovizuální studia na FAMU, kde se specializovala na archivní prezervaci a restaurování filmu (ukončeno obhajobou diplomové práce Etika filmového restaurování. Základní restaurátorské principy a možnosti jejich aplikace na filmové restaurování). Pracuje jako filmová restaurátorka Národního filmového archivu, kde se vedle digitálního restaurování věnuje výzkumu a zpracování historických filmových materiálů z multimediálního divadla Laterna magika.
 
Téma disertační práce: Zavádění barevného filmu v československé kinematografii 40. a 50. let (školitel doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.)
 
Vědecké zaměření: archivní prezervace a restaurování filmu, dějiny filmové techniky, barva ve filmu

Kontakt: tereza.frodlova@gmail.com

*

Tomáš Hála

Narozen r. 1975 v Kyjově. Na FF UK vystudoval český jazyk a literaturu (1999) a filmovou vědu (2000). Diplomovou práci psal o vývoji poetiky ve filmech Sergeje Paradžanova (vrcholné období 1964 - 1990). Jedna z jejích kapitol byla otištěna v publikaci "Kavkazskij vestnik" (vydala Univerzita Karlova v Praze a Státní univerzita Ivane Javakišviliho v Tbilisi roku 2006). Po absolutoriu magisterského studia pracoval v informačně - dokumentačním odd Institutu umění -  Divadelního ústavu (2000-2002). Od roku 2002 je zaměstnancem Národního filmového archivu, kde působí jako kurátor sbírek východoevropských kinematografií a kinematografie bývalého Sovětského svazu.

Téma disertační práce: Sovětský film v Československu 1918 - 1939 (školitel doc. PhDr. Ivan Klimeš)

Vědecké zaměření: ruský film, kinematografie republik bývalého SSSR, východoevropský film

Další oborové aktivity: spolupráce na programu Ponrepa, kina NFA; spolupráce s MFF Karlovy Vary (zejména na sekci Na východ od západu); dramaturg Semináře ruských filmů v Hodoníně; zpracování odborné pozůstalosti doc. Galiny Kopaněvy

Kontakt: tomas.hala8@gmail.com

*

Petr Hasan


Nar. 1985 v Praze. Magisterské studium historie – archivnictví a pomocné vědy historické (2005 – 2012) ukončeno SZZK na Ústavu českých dějin FFUK a obhajobou diplomové práce Antimonachismus v české osvícenské společnosti (školitelka doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.). Od října 2010 pracoval v Archivu hl. m. Prahy a od listopadu 2012 je zaměstnán v Oddělení písemných archiválií Národního filmového archivu. Od akademického roku 2013/2014 je interním doktorandem Katedry filmových studií FFUK.

Téma disertační práce:Vztah římskokatolické církve k filmu v českém prostředí od počátku kinematografie do roku 1948 (školitel doc. PhDr. Ivan Klimeš)

Vědecké zaměření
: české církevní a kulturní dějiny 18. až 20. století, kulturní projevy římskokatolické církve v sekularizujícím se světě, křesťanství a film

Kontakt
: p.hasan@seznam.cz, petr.hasan@nfa.cz

*

Nicholas Hudac

Téma disertační práce: Picturing the Nation: Self-Ethnography and the Rise of Slovak Identity in 19th and 20th Century Slovak Visual Culture (školitelka doc. Libuše Heczková, Ph.D.)

Kontakt: nick.hudac@gmail.com


*

Vít Janeček

Dokumentarista, esejista a vysokoškolský učitel. Narozen 1970. Absolvent filmové vědy na FF UK a dokumentární tvorby na FAMU. V 90. letech pracoval jako dramaturg filmových projektů Experimentálního prostoru ROXY, divadla Archa a jako kurátor historických restrospektiv na několika ročnících MFF Karlovy Vary. Dlouhodobě se zabývá filmovou historií a teorií, dokumentárním filmem a interdisciplinárními vztahy mezi uměleckými obory a obory poznání. Spoluzaložil Centrum audiovizuálních studií FAMU, kde nyní působí. Vede vzdělávací projekt FAMU v Barmě.

Téma disertační práce: Dispozitiv a proměny českého tvůrčího dokumentu. (Školitel Prof. Miroslav Petříček)

Kontakt: vit.janecek@post.cz

*

Jakub Jiřiště

Narozen roku 1988 v Jihlavě. V předchozích letech se jako student Katedry filmových studií podílel v roli spoluřešitele na výzkumných projektech podpořených granty UK (Bibliografie samizdatových a exilových filmových článků 1948–1989, Sci-fEast - Centrum pro výzkum východoevropského sci-fi filmu). Soustavně se věnuje historickému výzkumu československého televizního dramatu, z něhož vychází obě jeho diplomové práce (Proměny literárně dramatického vysílání Československé televize Praha v období konsolidace – obhajoba r. 2012 a Televizní drama v československém odborném diskursu 50. a 60. let – obhajoba r. 2016). Jeho dosavadní odborné publikace se věnují především produkční historii českých filmů (Ostře sledované vlaky, Ikarie XB-1). Je zakládajícím členem výstavního projektu NaFilM, v letech 2014 – 2015 zastával pozici kurátora zpravodajských filmů po roce 1945 v NFA, nyní působí jako programový dramaturg v České televizi (specializace na dokumentární a vzdělávací pořady).

Vědecké zaměření: československá televizní dramatická tvorba v historické a transnacionální perspektivě, filmová dramaturgie v období centralizace, východoevropská science fiction, metodika komunikace ve filmověhistorické muzejní expozici

Další oborové aktivity:
kritické příspěvky pro internetový magazín Indiefilm.cz, příležitostné publikace v dalších periodicích, odborný poradce programového oddělení MFF Karlovy Vary

Téma disertační práce: Stylistické a narativní tendence československého televizního dramatu 50. a 60. let v kontextu dobového vnímání televizního dispozitivu (školitel doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.)

Kontakt: jjiriste@seznam.cz

*

Marika Kupková

Nar. 1973 ve Vyškově. Absolvovala magisterské studium teorie a historie filmu a audiovizuálních studií na Filozofické fakultě MU v Brně. Studium uzavřela diplomovou prací Zakázaná sexualita v českém meziválečném a protektorátním filmu pod vedením doc. Jiřího Voráče, PhD.  Spolupracovala na výzkumném a výstavním projektu Moravské galerie v Brně Český filmový plakát 20. století. Podílí se na dramaturgii přednáškových a kurátorských aktivit občanského sdružení SPKH, které tematizují umění ve veřejném prostoru. V současnosti pracuje jako kurátorka v Galeriích Brněnského kulturního centra. Pravidelně přednáší v rámci oboru Teorie interaktivním médií na Filozofické fakultě MU v Brně.

Téma disertační práce: Socialistický realismus v diskursivní dimenzi české kinematografie 50. let (školitel doc. PhDr. Ivan Klimeš)

Vědecké zaměření: Institucionální historie české kinematografie; film v kontextu současného vizuálního umění

Kontakt: marika.kupkova@seznam.cz

 *

Václav Krůček

 
Narozen 1955 v Ostravě. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (1975-81). Zabývá se přípravou a realizací projektů v rámci vizuálního umění, uskutečněných jak v ČR tak v zahraničí. V letech 1987-94 žije a pracuje v Austrálii, kde vystavuje v předních soukromých galeriích. V roce 1992 získává grant (Australia Council for the Arts), který mu umožňuje realizovat projekt odkazující na výtvarné techniky domorodých obyvatel. Po návratu do ČR se věnuje individuálním výstavním projektům ve státních i soukromých galeriích, pořádá přednášky a přispívá do katalogů a výtvarných  periodik. Zabývá se reduktivními tendencemi v současném výtvarném umění, hudbě a filmu.
 
Téma disertační práce: Rezonance filmové stáze (školitelka PhDr. Kateřina Svatoňová Ph.D.)
 
Vědecké zaměření: ontologie filmového obrazu a jeho možné zdroje v oblasti vizuálního umění
 
Kontakt: vaclavkrucek@hotmail.com, www.krucekvaclav.com

*

Tomáš Lachman

Nar. 1974 v Praze. Magisterské studium historie (1992 – 2000) se zaměřením na české dějiny 19. a 20 stol. ukončeno SZZK na Ústavu českých dějin FF UK a obhajobou diplomové práce Česká kinematografie proti fašismu 1933 – 1939 tamtéž. Od roku 2000 pracuje v oddělení písemných archiválií Národního filmového archivu (NFA). V letech 2000 – 2003 koordinoval v NFA práce na mezinárodním výzkumném projektu COLLATE - Collaboratory for Annotation, Indexing and Retrieval of Digitized Historical Archive Material (IST-1999-20882), v současnosti je v NFA správcem archivních fondů filmových institucí. Od školního roku 2004-5 je interním doktorandem Katedry filmových studií FF UK.

Téma disertační práce: Filmová cenzura v ČSR 1919 – 1939. (školitel doc. PhDr. Ivan Klimeš)

Vědecké zaměření: Filmová cenzura v ČSR v meziválečném období, evropská a anglo-americká praxe filmové cenzury do II. světové války, dějiny filmových institucí v historickém prostoru českých zemí, interdisciplinární kontexty české kinematografie.

Kontakt: e-mail: Tomas.Lachman@nfa.cz, tomas.lachman@seznam

*

Iwona Łyko

Nar. 1981 v Polsku. Studium oboru bohemistika na Jagellonské univerzitě v Krakově   (2000 – 2005) se zaměřením na dějiny literatury ukončeno diplomovou prací na téma Filmové zpracování literárních děl  Vladislava Vančury, studium filmové vědy na Jagellonské univerzitě (2003 – 2008) ukončeno diplomovou prací na téma Pavel Juráček, jako filmový autor. Od roku 2009 pracuje v Národním filmovém archivu v obchodním oddělení. Od školního roku 2009-2010 je interní doktorandkou na Katedře filmových studií FF UK.

Téma disertační práce: Ohlasy české poválečné kinematografie v Polsku. (školitelka doc. PhDr. Stanislava Přádná)

Vědecké zaměření: polská, česká kinematografie,  problematika Střední Evropy ve filmu, problematika filmového obrazu

Další oborové aktivity: překlady filmů a odborných textů  z češtiny do polštiny a z polštiny do češtiny, spolupráce s polskými filmovými  festivaly .

Kontakt:  iwona.lyko@interia.pl

*

Martin Mišúr

Narozen 1990 v Bratislavě. Vystudoval bakalářský (2010–2013) a magisterský (2013–2015) program oboru Filmová studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ukončeno BZK (2013), SZZK (2015) a obhajobami bakalářské (Zpráva o stavu antikomunismu: Filmy Red Scare mezi aktuálním a fikčním světem /2013/) a magisterské práce (Zbraně hromadného mlžení: Protikladné souřadnice poválečného antikomunistického cyklu /2015/); školitelkou v obou případech PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. Za prvně jmenovanou práci obdržel cenu Iluminace roku za nejlepší filmovědnou bakalářskou diplomovou práci; uděleno Českou společností pro filmová studia. Druhá jmenovaná práce byla nominována na cenu Iluminace roku za nejlepší filmovědnou magisterskou diplomovou práci; nominován Českou společností pro filmová studia. Studoval (2013–2015) bakalářský program oboru Politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od listopadu 2015 pracuje v Národní knihovně České republiky, Oddělení revize fondů. Podílí se tam především na periodických a mimořádných revizích knihovních fondů, shromažďování vhodných titulů k digitalizaci, vyřazování nadbytečných exemplářů či multiplikátů a tvorbě knihovních jednotek (nejen) pro signaturní řadu 54 F.

Téma disertační práce: Výzkum filmových cyklů v zestátněné československé kinematografii (školitelka: Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.)

Vědecké zaměření: filmové cykly, filmové žánry v kontextu československé kinematografie, praxe studené války v hollywoodském filmovém průmyslu, film a propaganda, dětský film

Další oborové aktivity: Kontrolor projekcí na MFFKV, lektorské úvody, příspěvky na internetovém serveru iNDiEFiLM, příležitostně v dalších oborových periodicích

Kontakt: M.Misur@seznam.cz

*

Eva Pjajčíková

Narozena 1988 v Brně. Vystudovala žurnalistiku a mediální studia a teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Masarykově univerzitě v Brně. Její diplomová práce Kostlivec z cukrátek – Seriál První republika mezi různými koncepcemi kvality se stejně jako její další práce zaměřoval na production studies metodou rozhovorů a zúčastněného pozorování. V roce 2015 se podílela na Studii českého hraného kinematografického díla vypracované na zakázu pro Státní fond kinematografie týmem z Masarykovy univerzity pod vedením Petra Szczepanika. Ve Státním fondu kinematografie pracuje jako analytička.

Téma disertační práce: Vývoj dramatických seriálů v České televizi (školitel doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.)

Vědecké zaměření: producion studies, současný filmový a audiovizuální průmysl, seriálová tvorba, teorie kreativní práce, dramaturgie a scenáristika

Kontakt
: eva.pjajcikova@gmail.com

*

Marek Šindelka

Narozen 1984. Vystudoval kulturologii na FFUK a scenáristiku a dramaturgii na FAMU.  Pracuje jako scenárista a spisovatel. Publikoval několik básnických a prozaických knih. Za prvotinu Strychnin a jiné básně získal Cenu Jiřího Ortena za rok 2006, za sbírku povídek s názvem Zůstaňte s námi pak cenu Magnesia litera za prózu 2012. Jeho knihy byly dosud přeloženy do pěti jazyků. Během studií na FAMU obdržel cenu Josefa Hlávky 2012 pro nejlepší studenty a absolventy vysokých škol. Studium kulturologie zakončil prací Kultura a čas, pojednávající o proměnách temporálního modelu v různých sociokulturních skupinách, FAMU prací věnovanou organickým a kybernetickým principům ve filmech ruské montážní školy. Ve své prozaické tvorbě se soustavně věnuje problematice těla a způsobům jeho instrumentace v současném světě.

Téma disertační práce: Poslušná těla filmu. Tělo jako objekt neomezené moci v dílech Michaela Hanekeho, Piera Paola Pasoliniho, Miklóse Jancsó a Lázsló Nemése. (školitelka: PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph. D.)

Kontakt
: marek.sindelka@seznam.cz

*

Alena Šlingerová

Nar. 1986. Magisterské studium českého jazyka a literatury a filmové vědy na FF UK (2006–2012) ukončila SZZk  a obhajobou diplomové práce Obraz umělce v českých hraných filmech poúnorových let. Od akademického roku 2013/2014 je interní doktorandkou Katedry filmových studií, od roku 2014 externě spolupracuje s oddělením kurátorů Národního filmového archivu.

Téma disertační práce: Reprezentace intimity v českých hraných filmech 2. poloviny 50. let (školitel doc. PhDr. Ivan Klimeš)

Vědecké zaměření: český hraný a dokumentární film v kontextu politických proměn po 2. světové válce, dobové filmové reprezentace života v komunistickém Československu

Další oborové aktivity: pravidelné příspěvky v internetovém kulturním měsíčníku Půlnoční expres, příležitostné v dalších oborových periodicích

Kontakt
: nevena.moreno@gmail.com

*

Magda Španihelová

Nar. v 1984 v Novém Jičíně. Magisterské studium filmové vědy na FF UK v Praze (2003 – 2009) ukončeno SZZK a obhajobou diplomové práce Od genetické paměti k elektronickému obvodu:  zobrazování těla a tělesnosti ve filmové formě screen dance. V současné době je asistentkou na Katedře filmových studií.

Téma disertační práce: Národní tělo. (školitelka: PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph. D.)

Vědecké zaměření: problematika zobrazování těla, film a tanec, intermedialita, film a gender.

Praktické úkoly na katedře: výpomoc s agendou zahraničních studentů, aktualizace nabídek zahraničních pobytů a stipendií pro studenty KFS.

Další oborové aktivity: lektorské úvody, spolupráce s festivaly.

Kontakt: e-mail: magda.spanihel@post.cz


*

Absolventi:


Jindřiška Bláhová

Narozena 1979 v Pelhřimově. Vystudovala Žurnalistiku (1998-2001) a Mediálnístudia (2001-2005) na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Doktorát získala na University of East Anglia ve Velké Británii a na Katedře filmových studií FF UK. Za doktorskou práci o ekonomických zájmech Hollywoodu v zemích východního bloku A Tough Job for Donald Duck: Hollywood, Czechoslovakia, and Selling Films Behind the Iron Curtain, 1943–1951 získala Bolzanovu cenu FF UK za rok 2011. Její studie v anglickém jazyce vyšly v předních amerických akademických časopisech: Historical Journal of Film, Radio and Television, Film History a Post Script. Za esej “No Place for Peace-Mongers: Charlie Chaplin, Monsieur Verdoux (1947), and Czechoslovak Communist Propaganda” získala cenu mezinárodn íasociac ehistoriků IAMHIST. V letech 2011-2013 pracovala jako filmová kritička a analytička Hospodářských novin. V současnosti působí jako odborná asistentka na Katedře filmových studií FF UK a je šéfredaktorkou časopisu Cinepur.

*

Tereza Czesany Dvořáková

Narozena v roce 1977 v Ústí nad Labem.  Vystudovala obor filmová věda na KFSS FF UK v Praze (1995-2002) a magisterský stupeň oboru filmová a televizní produkce na FAMU (1999-2003). Pokračovala v doktorském studiu na KFS FF UK v Praze (2003-2011). V letech 2008-2014 byla členkou Rady Státního fondu kinematografie. V letech 2012-2016 působila jako ředitelka sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací v Národním filmovém archivu. Od roku 2006 vyučuje na KFS FF UK, od roku 2011 na pozici odborné asistentky. Do její vědecké specializace patří česká a německá kinematografie, dějiny kinematografie Protektorátu Čechy a Morava, produkční a ekonomické dějiny filmu, dějiny filmových institucí, filmový politika (vč. současné). Byla řešitelkou několika vědeckých projektů, organizátorkou konferencí a je autorkou studií o dějinách české kinematografie a monografie Prag-Film AG 1941-1945. Im Spannungsfeld zwischen Protektorats- und Reichs-Kinematografie (2008). Je členkou NECS, CEFS, redakčního okruhu časopisu Iluminace nebo Sdružení přátel Cinepuru.

*

Briana Čechová

Nar. 1969 ve Vyškově. Studium oboru vědecké informace a knihovnictví  (1988 – 1993) se zaměřením na knihovědu ukončeno SZZK a diplomovou prací na téma Mitrovští z Nemyšle a jejich knihovna v Loučné nad Desnou, studium filmové vědy (1990 – 1995) ukončeno SZZK a diplomovou prací na téma Život fotografie ve filmu. Od roku 1995 pracuje v Národním filmovém archivu v oddělení filmových historiků. Od školního roku 2009-2010 je interní doktorandkou na Katedře filmových studií FF UK.

Téma disertační práce: Flashback: cesta časem do labyrintu vědomí (Flashback jako zásadní vyjadřovací prostředek filmové narace). (školitelka: PhDr. Petra Hanáková, Ph. D.)

*

Petra Hanáková

Narozena 1974 v Českém Krumlově. Doktorskéstudum filmové vědy zakončila v roce 2006 prací Koloběh pohledů: Od renesančního pozorovatele k mužskému divákovi ve feministické teorii filmu (školitel prof. Vlastimil Zuska).

*

Sylva Poláková


Nar. 1981 v Praze. Magisterské studium filmové vědy na FF UK v Praze (2001 – 2006) ukončeno SZZK a obhajobou diplomové práce Proměna imaginace-portrétu města vlivem digitálních technologií v kontextu analogových médií. Během studia absolvovala zahraniční stáž na pařížské Sorbonne Nouvelle, Paris III v oboru Cinéma et audiovisuel. Jako externí pedagožka spolupracovala s VŠUP, FAMU a FF UPOL. Od roku 2010 je členkou výzkumného týmu mediabaze.cz. Vedla autorský projekt Audiovisual v pražském kině Světozor (2005-2008). Byla tiskovou mluvčí Filmové distribuční společnosti Artcam (2008-2012). Spolupracuje s galeriemi a festivaly (např. tranzitdisplay, PAF, MFDF Jihlava). Přispívá do specializovaných periodik (např. Cinepur, Flash Art).

Téma disertační práce: Filmově-architektonické konvergence ve veřejném městském prostoru (školitelka: PhDr. Petra Hanáková, Ph. D.)

Kontakt: e-mail: sylvapol@gmail.com

*

Kateřina Svatoňová

Nar. 1978 v Praze. Vyystudovala vyšší odbornou školu informačních služeb (2001), Český jazyk a literaturu a Filmovou vědu (2006) na Filozofické fakultě UK. Studium zakončila prací Prostor (ve) filmu: teooretické koncepce prostoru od reality k intermedialitě, která vyšla v roce 2009 pod názvem 21/2 D aneb prostor (ve) filmu v kontextu literatury a vizuálního umění (Praha: Casablanca 2009), a doktorské studium prací Odpoutané obrazy: Archeologie českého virtuálního prostoru (Praha: Academia 2013).

V současné době je vedoucí KFS FF UK.

Andrea Slováková

Narozená 1981. Vystudovala Mediální studia FSV UK a filmová studia na FF UK, obě v Praze. FS ukončila diplomovou prací Interpretační strategie pro filmy s nízkým stupněm narace. Studuje dokumentární tvorbu na FAMU. Natočila portrét matematika Petra Vopěnky a film o mracích Oblaka. Sedmým rokem pracuje ve vedení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, nyní dramaturgicky připravuje sekci experimentálních dokumentů. Je editorkou měsíčníku Dok.revue, šéfredaktorkou sborníku textů o dokumentárním filmu DO. Na Filozofické fakultě MUNI v Brně vede přednášku Kapitoly z dějin světového dokumentu po roce 1945. Doktorandské tudium zakončila v roce 2016 prací Festivaly experimentálních filmů. (školitelka:  Petra Hanáková, Kateřina Svatoňová).

Kontakt:  ajka.slovakova@gmail.com

*

Mgr. Jana Žilová

Nar. 1981 v Staré Ľubovni, SR. Magisterské studium estetiky (2000-2007) se zaměřením na percepci videoklipu a filmovou estetiku. Studium ukončeno na Katedře estetiky FF UK obhajobou diplomové práce u Prof. V. Zusky  Specifičnost estetické percepce u sci-fi v literatuře a ve filmu. Od akademického roku 2007/08 je interní doktorandkou Katedry filmových studií FF UK.

Téma disertační práce: Figurální myšlení: Teorie a praxe. (školitel: Josef Fulka)

Kontakt: jane_vein@hotmail.com

 *


  Kontakt
  Sylaby
  Rozvrh
  Erasmus
  Zájemcům o studium
  Kurzy pro veřejnost
  Výjezdní seminář KFS
  Výzkumné projekty
 

česky | english KFS FF UK     nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz