Katedra
Studium
  Studijní obor a plán
Sylaby
Rozvrh
Erasmus
Zájemcům o studium
Kurzy pro veřejnost
Studenti
Pedagogové
Vědecká činnost
Odkazy
Fórum
Úvodní stránka

Kurz (nejen) pro zájemce o studium

Kurz pro pedagogy SŠ a ZŠ

Kurzy celoživotního vzdělávání

Kurzy pro veřejnost

Kurz (nejen) pro zájemce o studium


V akademickém roce 2018/2019 KFS pořádá kurz Co je to film?

Přípravný a zájmový kurz:


Co je to film?


Rozsah kursu
Jednosemestrální, 12 čtyřhodinových lekcí (48 vyučovacích hodin) - přednášky, projekce, kritika.

Časový harmonogram kursu
Vždy v pátek  od 16:00. do 19:00
Zahájení 2. listopadu 2018, poslední přednášky se uskuteční v únoru 2018.

Místo
Hlavní budova FFUK, Náměstí Jana Palacha 2, 4. patro, kinosál, místnost číslo 429.

Obsah kurzu
Cílem kurzu je poskytnout laické obci se seriózním zájmem o kinematografii v širších historických, kulturněhistorických a filmologických souvislostech základní vhled do oboru filmová věda. Kurz má charakter zejména teoretických a metodologických přednášek s řadou ukázek z filmů. Cílem přednáškového kurzu je nabídnout posluchačům několik různých úhlů pohledu na film, představit jim některé problémové okruhy spojené s historií a teorií filmu, seznámit je se základy filmové řeči a poskytnout jim nástroje na interpretaci filmu. Na závěr kurzu bude možné konzultovat průběh přijímacího řízení. Frekventanti kurzu mají v případě zájmu možnost zpracovat písemně některé z přednášených témat, případně se pokusit o písemnou analýzu filmu. Lektoři kurzu budou připraveni s nimi zvolené téma a přístup k němu konzultovat a výslednou práci posoudit.
Lektorsky se na kurzu podílejí členové katedry filmových studií FF UK. Kurzy se konají v hlavní budově FF UK v posluchárně, jejíž technické vybavení umožňuje jak klasickou projekci filmových kopií z projektorů na 35mm i 16mm filmový pás, tak díky instalovanému videodataprojektoru projekci z DVD.

Struktura kurzu:
1/ 2. 11. 2018: Kateřina Svatoňová: Prostor a divák modernity
2/ 9. 11. 2018: Tereza Czesany Dvořáková: Druhá světová válka a film: Exkurz do politicko-institucionálních dějin filmu
3/ 16. 11. 2018: Ivan Klimeš: Historický film
4/ 23. 11. 2018: Stanislava Přádná: Italský neorealismus
5/ 30. 11. 2018: David Čeněk: Fenomén nové vlny a nového filmu
6/ 7. 12. 2018: Stanislava Přádná: Žánr komedie a tragikomedie v českém filmu
7/ 14. 12. 2018: Petr Szcezpanik: Současný mediální průmysl: online distribuce
8/ 11. 1. 2019: Jindřiška Bláhová: “Osmdesátky”: Film, společnost, politika
9/ 18. 1. 2019: Tereza Czesany Dvořáková: Ekonomické dějiny filmu: Kolik stojí a stál český film?
10/ 25. 1. 2019: Magda Španihelová: Filmový muzikál
11/ 1. 2. 2019: David Čeněk: Praktická cvičení z filmové analýzy
12/ 8. 2. 2019: Kateřina Svatoňová: Konzultace přijímacích zkoušek


Předpoklady pro účastníky kursu
Intenzivní zájem o dějiny a teorii české a světové kinematografie v širších společenských a kulturních souvislostech. Středoškolské vzdělání není podmínkou.

Doporučená literatura
Aumont, Jacques: Obraz. Praha: AMU 2005.
Bordwell, David; Thompsonová, Kristin: Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Praha: AMU - NLN 2007.
Bordwell, David; Thompsonová, Kristin: Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha  2011.
Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha 2004.
Monaco, James: Jak číst film: svět filmu, médií a multimédií. Praha: Albatros plus 2006.
Szczepanik, Petr (ed.): Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann & synové 2004.

Přihlášku do kurzu, stáhněte ZDE, vyplňte a pošlete do 1.10. 2018 na adresu:katerinasvatonova@gmail.com

Účastnický poplatek
určen na 3 025,- včetně DPH

Po odeslání přihlášky a uzavření všech přihlášek dostane zájemce fakturu na uhrazení účastnického poplatku 2 500 +21% DPH = 3 025 Kč, kterou je povinnen zaplatit do začátku kursu a potvrzení přinést na první hodinu.

 

Kurz pro pedagogy SŠ a ZŠ

Jak vidět film a číst literaturu – jak číst film a vidět literaturu

Rozsah kursu
Jednosemestrální, 11 čtyřhodinových lekcí (44 vyučovacích hodin)

Časový harmonogram kursu
Zahájení listopad 2016
Místo
Hlavní budova FFUK, Náměstí Jana Palacha 2, 3. patro, kinosál, místnost číslo 300

Kurz seznamuje posluchače zejména se způsoby zapojení literatury a filmu do výuky, zejména do výuky na středních školách, ale i v zájmových kurzech aj., ukazuje nové didaktické možnosti a seznamuje se základy literární, filmové a audiovizuální výchovy. Cílem kurzu je rovněž seznámit účastníky s aktuálními trendy v oblasti filmové a literární vědy, jakož i s možnostmi analýzy a interpretace těchto médií. Kurz je koncipován jako soubor přednášek s možností návazné diskuse účastníků s přednášejícími. Lektorsky se na kurzu podílejí členové Katedry filmových studií a Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK.

Struktura kurzu
1) Současná česká literatura v kontextu středoškolského vzdělávání (lektorka: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.)
2) Starší česká literatura ve starých a nových médiích (lektorka: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.)
3) Metody resuscitace aneb Co s klasickou českou literaturou (lektor: PhDr. Václav Vaněk, CSc.)
4) Světová literatura v rozličných kontextech (lektorka: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.)
5) Filmová/Audiovizuální výchova v ČR a v zahraničí (lektorka: Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.)
6) Jak učit dějiny filmu v rámci FAV (lektor: PhDr. David Čeněk)
7) Filmová analýza pro střední školy (lektor: PhDr. David Čeněk)
8) Jak učit filmovou praxi (lektorka: PhDr. Andrea Slováková, MBA)
9) Adaptace: Udělej si svoji rozhlasovou hru ve škole (lektorka: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.)
10) Avantgardní multimediální hry ve škole (lektorka: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.)
11) Divná místa: vycházky městem (lektorky: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. a
Mgr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.)

Účastnický poplatek
určen na 3 025,- včetně DPH

Doporučená literatura
Bílek, Petr A.; Hrabal, Jiří; Kubíček, Tomáš: Naratologie. Strukturální analýza vyprávění. Praha 2013.
Bordwell, David; Thompsonová, Kristin: Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha 2011.
Bordwell, David; Thompsonová, Kristin: Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Praha 2007.
Cohnová, Dorrit: Co dělá fikci fikcí. Praha 2009.
Hajdučeková, Ivica: Inovatívnosť foriem a metód v zážitkovou-komunikačnom modeli vyučovania literatury. Košice 2015.
Hutcheon, Linda: Teória adaptácie. Brno 2012.
Kokeš, Radomír D.: Rozbor filmu. Brno 2015.
Monaco, James: Jak číst film: svět filmu, médií a multimédií. Praha 2006.
Moretti, Franco: Grafy, mapy, stromy. Abstraktní modely literární historie. Praha 2014.
Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan: Heslář české avantgardy. Praha 2011.

Přihlášku do kurzu, stáhněte ZDE, vyplňte a pošlete do 1.10. 2016 na adresu:katerinasvatonova@gmail.com

Účastnický poplatek
určen na 3 025,- včetně DPH

Po odeslání přihlášky a uzavření všech přihlášek dostane zájemce fakturu na uhrazení účastnického poplatku 2 500 +21% DPH = 3 025 Kč, kterou je povinnen zaplatit do začátku kursu a potvrzení přinést na první hodinu.


 

Kurzy celoživotního vzdělávání

Katedra filmových studií nabízí sérii přednášek o filmové historii pro veřejnost v rámci kurzů celoživotního vzdělávání, které pořádá Filozofická fakulta UK.

Filmové kurzy celoživotního vzdělávání – U3V 2014/2015

České filmy

Pancéřové auto
Císařův pekař
Ďáblova past
Všichni dobří rodáci
322
Obchod na korze
Ucho
Skřivánci na niti
Kolja

Kurzy se konají vždy jeden pátek v měsíci 12.30 - 14.00.
Více informací získáte na fakultních webových stránkách:

Kurzy celoživotního vzdělávání
Opatření děkana FF č.8 k realizaci celoživotního vzdělávání za úplatu


  Kontakt
  Sylaby
  Rozvrh
  Erasmus
  Zájemcům o studium
  Kurzy pro veřejnost
  Výjezdní seminář KFS
  Výzkumné projekty
 

česky | english KFS FF UK     nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz