Katedra
Studium
  Studijní obor a plán
Sylaby
Rozvrh
Erasmus
Zájemcům o studium
Kurzy pro veřejnost
Studenti
Pedagogové
Vědecká činnost
Odkazy
Fórum
Úvodní stránka

Podmínky přijímacího řízení

Kurz (nejen) pro zájemce o studium

Přihláška

(Nejen) zájemcům o studium

Powerpointovou prezentaci představující KFS naleznou (nejen) zájemci o studium zde.

Den otevřených dveří se uskuteční 12. 1. 2019, prezentace Katedry filmových sudií bude v 10:00 v místnosti č. 301.

Podmínky přijímacího řízení

Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské obory naleznete zde a pro navazující magisterské zde.

Základním předpokladem ke studiu je středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Uchazeči musí prokázat hlubší a dlouhodobější zájem o film, projevit dispozici k analytickému vnímání filmového díla, mít solidní povědomí o dějinách i přítomnosti českého i světového filmu a dobrý kulturní rozhled.
Přijímací řízení je dvoukolové a skládá se z talentové zkoušky, která prověřuje schopnost uchazeče vnímat film (formou písemné analýzy předvedeného filmu a písemného testu), a z ústního pohovoru, k němuž postoupí minimálně čtyřnásobný počet adeptů vůči stanovené kvótě přijatých studentů.
V roce 2016 bude přijato do bakalářského studia min. 17 studentů a 7 do navazujícího dvouletého magisterského studia.

Průběh přijímací zkoušky do bakalářského studia
První kolo - talentová zkouška - písemná analýza předvedeného filmu, průzkum schopností adepta vnímat a interpretovat filmové dílo + test vztahující se k uvedenému filmu a obecným znalostem z oblasti umění.
Druhé kolo - ústní část - rozhovor s adeptem vycházející z jeho znalostí z dějin světového a českého filmu, z filmové teorie a ze všeobecných  příbuzných humanitních a uměnovědných disciplín, dále pak pohovor o filmové současnosti, historii a základech teorie, na němž uchazeč prokazuje svůj celkový rozhled ve filmovém oboru, znalost odborných periodik (Iluminace, Film a doba, Cinepur, Kino-Ikon) a vybraných titulů odborné literatury a svou vnímavost vůči filmovému dílu.

Zkušební test naleznete zde!

Způsob vyhodnocování 1. kola přijímací zkoušky 

Analýza (možno získat 20b)
Boduje se:
- schopnost analytického myšlení
- schopnost širší kulturně- a filmově-historické kontextualizace
- schopnost výstavby textu
- jazyková kultura

Test (možnost získat 30b)
- bodována je pouze správnost odpovědí na jednotlivé otázky

V rámci 2. kola přijímacího řízení je třeba předložit seznam prostudované literatury a životopis. Zkouška probíhá jako pohovor nad prostudovanou literaturou a prověřuje filmové znalosti a kulturní rozhled uchazeče.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce

 • Monaco, James: Jak číst film: svět filmu, médií a multimédií. Praha 2006.
 • Bordwell, David; Thompsonová, Kristin: Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha  2011.
 • Bordwell, David; Thompsonová, KristinDějiny filmu: přehled světové kinematografie. Praha 2007.
 • Szczepanik, Petr (ed.): Nová filmová historie: antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha 2004. (úvod a jedna kapitola dle vlastního výběru)
 • Aumont, Jacques: Obraz. Praha 2005.
 • Cieslar, Jiří; Přádná, Stanislava; Škapová, Zdena: Démanty všednosti: kapitoly o nové vlně. Praha 2002.
 • Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha 2004.
 • Monografie filmového tvůrce (dle vlastního výběru).
 • Memoáry či jiné texty filmového tvůrce (dle výběru, např. Bergman, Nykvist, Tarkovskij, Fellini, Wenders, Buńuel, Carriere, Brdečka, Vávra, Weiss).
 • Jedna odborná publikace v cizím jazyce.
 • Odborné oborové časopisy: Iluminace, Cinepur.

Vítány jsou i tituly z ostatních uměnovědných oborů, stejně jako z kulturních dějin, např. Paměti Václava Černého, memoáry Otakara Štorcha-Mariena, Šaldův Zápisník, různé filosofické eseje apod.

Přijímací řízení je případně možné konzultovat se zástupcem studentů, Jiřím Angerem

Průběh přijímací zkoušky do navazujícího dvouletého magisterského studia

Zkouška obsahově odpovídá druhému kolu přijímací zkoušky do bakalářského studia - je jendokolová a ústní. Navíc zahrnuje prezentaci bakalářské práce, kterou uchazeč přinese s sebou k přijímacímu pohovoru, a prezentaci zamýšleného projektu magisterské diplomové práce, který předem odevzdá na katedru.

V rámci přijímacího pohovoru je třeba předložit bakalářskou práci, seznam prostudované literatury a životopis. 

Oblasti přijímací zkoušky:

 • rozhovor s uchazečem vycházející z jeho znalostí z dějin světového a českého filmu, z
  filmové teorie a ze všeobecných příbuzných humanitních a uměnovědných disciplín
 • pohovor o filmové současnosti
 • pohovor nad odbornými periodiky a vybranými tituly odborné literatury
 • představení bakalářské práce
 • představení projektu diplomové práce 

Pokyny k vypracování projektu magisterské, diplomové práce


Projekt diplomové práce má být vypracován v následující struktuře:

 • Vymezení tématu: Projekt přesně vymezuje téma odpovídající rozsahu diplomové práce. Ukáže, v čem je téma novátorské a naznačí, jakýpřínos oborujeho slibuje jeho zpracování.
 • Shrnutí dosavadního stavu bádání v dané oblasti: Projekt shrne dosavadní poznatky v dané oblasti, zhodnotí badatelské zpracování tématu a naznačí, jak na ně zamýšlená práce naváže, popř. se vůči nim vymezí.  
 • Materiál a metodologie: Projekt přesně stanoví, jaký výzkumný materiál práce vyžaduje a jak bude postupovat při jeho zpracování. Stručně představí zamýšlenou metodologii, konceptuální rámec a předpokládanou strukturaci výzkumu.  
 • Literatura: Projekt obsahuje předběžný seznam literatury ke zpracovávanému tématu (primární, sekundární, metodologické) ve formě, která odpovídá jednotné citační normě.
Délka projektu je přibližně 3–5 normostran.

Doporučená studijní návaznost
V případě zájmu o dvouoborové studium doporučujeme kombinace s estetikou, filosofií, uměnovědnými obory, filologickými obory a historií.

Informace pro vyplnění přihlášky
Studijní obor:                         Filmová věda FV
Studijní program:                  8109T Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Typ studijního programu a forma studia: tříletý bakalářsky prezenční a dvouletý navazující           magisterský prezenční

Podmínky přijímacího řízení FF UK

Podmínky vnitrofakultního přijímacího řízení (týká se pouze současných studentů FFUK)
k Opatření děkana č. 4/2002 doplňujeme:

 1. Termín přijímací zkoušky:  bude určen , místnost 408 hlavní budovy FF .
 2. Kombinovatelnost oboru Filmová studia: volná se všemi obory, které to umožňují.
 3. Podmínky přijetí: úspěšně složený přijímací pohovor o filmové současnosti, historii a základech teorie.
 4. Předpokládaný počet přijatých studentů: dva (bude však upřesněno podle výsledků řádného přijímacího řízení).

 

Kurz (nejen) pro zájemce o studium

V akademickém roce 2018/2019 KFS pořádá kurz Co je to film? 

Rozsah kursu
Jednosemestrální, 12 čtyřhodinových lekcí (48 vyučovacích hodin) - přednášky, projekce, kritika.

Časový harmonogram kursu
Vždy v pátek  od 16:00. do 19:00
Zahájení 2. listopadu 2018, poslední přednášky se uskuteční v únoru 2019.

Místo
Hlavní budova FFUK, Náměstí Jana Palacha 2, 4. patro, kinosál, místnost číslo 429.

Obsah kurzu:
Cílem kurzu je poskytnout laické obci se seriózním zájmem o kinematografii v širších historických, kulturněhistorických a filmologických souvislostech základní vhled do oboru filmová věda. Kurz má charakter zejména teoretických a metodologických přednášek s řadou ukázek z filmů. Cílem přednáškového kurzu je nabídnout posluchačům několik různých úhlů pohledu na film, představit jim některé problémové okruhy spojené s historií a teorií filmu, seznámit je se základy filmové řeči a poskytnout jim nástroje na interpretaci filmu. Na závěr kurzu bude možné konzultovat průběh přijímacího řízení. Frekventanti kurzu mají v případě zájmu možnost zpracovat písemně některé z přednášených témat, případně se pokusit o písemnou analýzu filmu. Lektoři kurzu budou připraveni s nimi zvolené téma a přístup k němu konzultovat a výslednou práci posoudit.
Lektorsky se na kurzu podílejí členové katedry filmových studií FF UK. Kurzy se konají v hlavní budově FF UK v posluchárně, jejíž technické vybavení umožňuje jak klasickou projekci filmových kopií z projektorů na 35mm i 16mm filmový pás, tak díky instalovanému videodataprojektoru projekci z VHS a DVD.


Struktura kurzu:
1/ 2. 11. 2018: Kateřina Svatoňová: Prostor a divák modernity
2/ 9. 11. 2018: Tereza Czesany Dvořáková: Druhá světová válka a film: Exkurz do politicko-institucionálních dějin filmu
3/ 16. 11. 2018: Ivan Klimeš: Historický film
4/ 23. 11. 2018: Stanislava Přádná: Italský neorealismus
5/ 30. 11. 2018: David Čeněk: Fenomén nové vlny a nového filmu
6/ 7. 12. 2018: Stanislava Přádná: Žánr komedie a tragikomedie v českém filmu
7/ 14. 12. 2018: Petr Szcezpanik: Současný mediální průmysl: online distribuce
8/ 11. 1. 2019: Jindřiška Bláhová: “Osmdesátky”: Film, společnost, politika
9/ 18. 1. 2019: Tereza Czesany Dvořáková: Ekonomické dějiny filmu: Kolik stojí a stál český film?
10/ 25. 1. 2019: Magda Španihelová: Filmový muzikál
11/ 1. 2. 2019: David Čeněk: Praktická cvičení z filmové analýzy
12/ 8. 2. 2019: Kateřina Svatoňová: Konzultace přijímacích zkoušek

Předpoklady pro účastníky kursu
Intenzivní zájem o dějiny a teorii české a světové kinematografie v širších společenských a kulturních souvislostech. Středoškolské vzdělání není podmínkou.

Účastnický poplatek
určen  na 3 025,- včetně DPH

Doporučená literatura:
Aumont, Jacques: Obraz. Praha: AMU 2005.
Bordwell, David; Thompsonová, Kristin: Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Praha: AMU - NLN 2007.
Bordwell, David; Thompsonová, Kristin: Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha  2011.
Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha 2004.
Monaco, James: Jak číst film: svět filmu, médií a multimédií. Praha: Albatros plus 2006.
Szczepanik, Petr (ed.): Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann & synové 2004.

Přihlášku do kurzu, stáhněte ZDE, vyplňte a pošlete do 1. 10. 2018 na adresu: katerinasvatonova@gmail.com

Po odeslání přihlášky dostane zájemce fakturu na uhrazení účastnického poplatku 2 500 +21% DPH = 3 025 Kč, kterou je povinnen zaplatit do začátku kursu a potvrzení přinést na první hodinu.

 

 


  Kontakt
  Sylaby
  Rozvrh
  Erasmus
  Zájemcům o studium
  Kurzy pro veřejnost
  Výjezdní seminář KFS
  Výzkumné projekty
 

česky | english KFS FF UK     nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz