Katedra
Studium
  Studijní obor a plán
Sylaby
Rozvrh
Erasmus
Zájemcům o studium
Kurzy pro veřejnost
Studenti
Pedagogové
Vědecká činnost
Odkazy
Fórum
Úvodní stránka

Základní informace

Rámcový studijní plán

PZK a SZZK

Doporučená témata Diplomových prací

Vypsané přednášky pro školní rok

Studijní obor a studijní plán

Základní informace

Základní informace o studiu
Studium filmové vědy je od akademického roku 2008 / 2009 koncipováno jako  jednooborové tříleté bakalářské a navazující magisterské prezenční studium. Studenti, kteří nastoupili v předchozích letech studují v rámci pětiletého jednooborového či dvouoborového magisterského prezenčního studia (obor bylo možné kombinovat se všemi obory studovanými na FF UK, které tuto kombinaci připouštějí).
Obsahuje obecný základ studia na FF UK (dva cizí jazyky, základy filozofie, tělesná výchova), předměty teorie filmu, historie světového, českého a slovenského filmu a blok volitelných předmětů z jiných oborů.
Při studiu se klade důraz na písemné práce různého druhu a na aktivní účast v seminářích (diskuse na daná témata, analýza textu, rozvíjení schopnosti kritického myšlení a psaní, historická kritika a analýza pramenů, rešerše z archivních fondů, z periodického tisku a literatury apod.). Studium podporuje rozvíjení komunikačních schopností studentů, včetně schopností formulovat problém, strukturovaně ho popsat a v základní míře též zařadit do širších souvislostí.
Absolvent studia filmové vědy v současné době opouští univerzitu vybaven solidní znalostí dvou cizích jazyků, zevrubnými vědomostmi o světových dějinách kinematografie i o historii českého a slovenského filmu v širokých mezioborových souvislostech i ucelenými vědomostmi o minulosti a přítomnosti teoretické reflexe filmového média. Může se uplatnit jako redaktor oborových periodik včetně vědeckých nebo jako redaktor i obecně kulturních časopisů, v kulturních rubrikách denního tisku, ale i v dalších médiích (rozhlas, televize, internet), případně jako nakladatelský redaktor kvalifikovaný i k redigování odborné literatury; může působit jako erudovaný filmový kritik a publicista, ale zároveň se může dát na dráhu badatelskou a profesně se etablovat v akademických strukturách  (vysoké školy, ústavy, archivy, muzea apod.), popřípadě nastoupit tuto cestu navázáním na magisterské studium studiem postgraduálním. Stejně tak ovšem nalezne uplatnění i v praktičtěji orientovaných postech jako organizátor, dramaturg, lektor, PR-pracovník apod. ve štábech filmových festivalů a přehlídek, ale i ve štábech filmové produkce, uplatní se i jako odborný pracovník oborových i dalších kulturních institucí (Národní filmový archiv a další subjekty archivní sítě ČR, Česká televize, muzea, galerie, kina, kulturní střediska apod.), případně i ve státní správě. Ve stejné či analogické škále pracovních míst se mohou absolventi uplatnit i v zahraničí.

Pokyny k zadávání diplomových prací zde!

Základní informace o doktorském studiu
Uchazeč o studium v doktorském studijním programu musí mít vysokoškolské vzdělání. Zkušební přijímací komisi seznámí se svým předchozím odborným vývojem, obory předchozího studia, odbornou praxí a eventuální publikační činností v oboru. Nedílnou součástí vstupní přijímací zkoušky je předložení projektu budoucí doktorské disertační práce, nad kterým je veden odborný rozhovor a v němž se prověřuje nejen znalost obecně teoretických základů oboru, ale i znalosti vztahující se k připravovanému tématu disertační práce. Uchazeči, kteří nevystudovali filmovou vědu na KFS FF UK, předloží rovněž k nahlédnutí svou diplomovou práci.
Doktorské studium je koncipováno v souladu se Studijním a zkušebním řádem FF UK jako studium presenční či kombinované. Studenti presenčního doktorského studijního programu plní během studia povinnosti dle individuálního studijního plánu, schváleného oborovou radou a registrovaného na studijním oddělení. Součástí studijního plánu jsou předměty oborové a atest z filozofie a cizího jazyka. Posluchači prezenčního doktorského studia se přiznává v prvním až třetím roce studia stipendium dle Stipendijního řádu FF UK. Studenti se zpravidla podílejí na chodu katedry také pomocnými, administrativními a organizačními činnostmi.
Doktorské studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventi doktorského studia se uplatňují jako vědečtí pracovníci, odborní pracovníci filmových institucí či pedagogové vysokých škol, ať již v České republice nebo v zahraničí.
V současné  době probíhá v rámci FFUK reorganizace doktorských studijních plánů. Aktuální informace vám sdělí studijní oddělení.

Aktuání studijní plán pro jednotlivé typy studia a jednitlivé ročníky naleznete zde:


Rámcový studijní plán pro studenty přijaté od akademického roku 2017/2018

 • Bakalářské jednooborové studium od rok přijetí 2017-2018 naleznete zde.
 • Bakalářské dvouoborové studium od rok přijetí 2017-2018 naleznete zde.
 • Navazující jednooborovémagisterské studium s rokem přijetí 2017-20187 naleznete zde.
 • Navazující dvouoborové magisterské studium s rokem přijetí 2017-20187 naleznete zde.

Rámcový studijní plán pro studenty přijaté od akademického roku 2015/2016

 • Bakalářské studium od rok přijetí 2015-2016 naleznete zde.
 • Navazující magisterské studium s rokem přijetí 2015-2016 naleznete zde.

  Rámcový studijní plán pro studenty přijaté od akademického roku 2008/2009

  • Bakalářské studium s rokem přijetí 2008-2011 naleznete zde.
  • Navazující magisterské studium s rokem přijetí 2006-2011 naleznete zde.

  Aktuální studijní plán, pro studenty přijaté od akademického roku 2017/2018


  FV / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ


  Povinné oborové předměty

  Dějiny filmových teorií A * 2/- Zk (4)

  Dějiny filmových teorií B 2/- Zk (4)

  Dějiny světového filmu A 3/- Zk (4)

  Dějiny světového filmu B 3/- Zk (4)

  Dějiny světového filmu C 3/- Zk (4)

  Dějiny české a slovenské kinematografie A 3/3 Zk (4)

  Dějiny české a slovenské kinematografie B 3/3 Zk (4)

  Analýza a interpretace: Seminář k dějinám filmu A
  0/2
  Zk (3)

  Analýza a interpretace: Seminář k dějinám filmu B
  0/2
  Zk (3)

  Filmový proseminář -/2 Z (1)

  Seminář filmové analýzy A -/2 Z, Zk (6)

  Seminář filmové analýzy B -/2 Z, Zk (6)

  Bakalářský seminář A -/1 Z, Zk (6)

  Bakalářský seminář B -/1 Z, Zk (6)

  Workshop I **
  6/4 Z, Zk (10)

  Workshop II 6/4 Z, Zk (10)

  Workshop III 6/4 Z, Zk (10)
  Povině volitelné předměty

  Teorie filmu I.
  2/- Zk (4)

  Teorie filmu II. 2/- Zk (4)

  Přednášky z dějin světového filmu I.
  2/- Zk (4)

  Přednášky z dějin světového filmu II. 2/- Zk (4)

  Přednášky z dějin českého a slovenského filmu I.
  2/- Zk (4)

  Přednášky z dějin českého a slovenského filmu II. 2/- Zk (4)

  Seminář teorie filmu I. -/2 Z, Zk (6)

  Seminář teorie filmu II. -/2 Z, Zk (6)

  Seminář dějin filmu I. -/2 Z, Zk (6)

  Seminář dějin filmu II. -/2 Z, Zk (6)

  Metodologický seminář I.
  -/2 Z, Zk (6)

  Metodologický seminář II. -/2 Z, Zk (6)

  Volitelné předměty ***
  indiv. (18)
  *     Kurzy označené písmeny A., B, C je povinné absolvovat v daném pořadí
  **    Pojmem "Workshop" se rozumí přednáškový či seminární předmět, zejména zahraničního lektora s aktivní
        articipací studentů, zpravidla se jedná o blokovou výuku.
  ***  Volitelné předměty si student může volit jak z nabídky doporučených volitelných předmětů (obory filmová       studia, historie, dějiny literatury, divadelní umění, hudební věda, dejiny umění, estetika, filozofie,      
        komparatistika, mediální studia, popř. psychologie, sociologie apod.), tak z veškeré nabídky UK i jiných
        vysokých škol včetně zahraničních.

  Státní závěrečná zkouška

  Obhajoba bakalářské práce - Bakalářské závěrečné práce musejí být odevzdány pro ZS do 15.12. a pro LS do 15. 7. Po těchto termínech jich školitelé práce nebudou přijímat. Práce je nutné průběžně konzultovat se školitelem. 

  Ústní zkouška - tématické okruhy:   dějiny světového filu
                                                           dějiny českého a slovenského filmu
                                                           teorie filmu


  FV / JEDNOOBOROVÉ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ


  Povinné oborové předměty

  Workshop I ** 6/4 Z, Zk (10)

  Workshop II** 6/4 Z, Zk (10)

  Workshop III** 6/4 Z, Zk (10)

  Magisterský metodologický seminář A: Teorie*
  -/2 Z, Zk (6)

  Magisterský metodologický seminář B: Historie* -/2 Z, Zk (6)

  Diplomový seminář A
  -/2 Z (4)

  Diplomový seminář B
  -/2 Z (6)

  Povinně volitelné předměty

  Přednášky z dějin filmu I–IV
  4 x Zk 4 x 4

  Teorie filmu I–III
  3 x Zk 3 x 4

  Seminář teorie a dějin filmu
  3 x Z+Zk
  3 x 6


  Volitelné předměty ***

  *     Kurzy označené písmeny A., B, C je povinné absolvovat v daném pořadí
  **    Pojmem "Workshop" se rozumí přednáškový či seminární předmět, zejména zahraničního lektora s aktivní
        articipací studentů, zpravidla se jedná o blokovou výuku.
  ***  Volitelné předměty si student může volit jak z nabídky doporučených volitelných předmětů (obory filmová studia, historie, dějiny literatury, divadelní umění, hudební věda, dejiny umění, estetika, filozofie, komparatistika, mediální studia, popř. psychologie, sociologie apod.), tak z veškeré nabídky UK i jiných vysokých škol včetně zahraničních.

  Státní závěrečná zkouška
  Obhajoba diplomové práce - Magisterské závěrečné práce musejí být odevzdány pro ZS do 15.12. a pro LS do 15.7. Po těchto termínech jich školitelé práce nebudou přijímat. Práce je nutné průběžně konzultovat se školitelem. . 
  Ústní zkouška - tématické okruhy: dějiny světového filmu - budou vypsány tématické okruhy (prozatím konzultujte s Dr. Čeňkem)
  dějiny českého a slovenského filmu - budou vypsány tématické okruhy (prozatím konzultujte s Doc. Klimešem)
  teorie filmu a audiovizuální kultury - nejpozději 2 týdny před státnicemi pošlete K. Svatoňové seznam 10 libovolných dobře prostudovaných teoretických knih. Na zkoušce bude vedena odborná debata o 2 zvolených titulech z tohoto seznamu)
   


  -------------------------------------------------


  Rámcový studijní plán pro studenty přijaté před akademickým rokem 2008/2009

  Rámcový studijní plán oboru filmová věda
  V souvislosti se schválením nového Studijního a zkušebního řádu FF UK a chystanou novou akreditací oboru při MŠMT upozorňujeme, že zde uveřejněné studijní plány budou platné již jen omezenou dobu. Změna studijních programů bude zveřejněna v aktualitách webových stránek katedry.

  FV / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ
  I. cyklus

  FV0021001-02 Dějiny filmových teorií 2/- Zk
  FV0021002-02 Teorie filmu I 2/- Zk
  FV0021003-02 Teorie filmu II (výběr. předn.) 2/- Zk
  FV0021004-02 Dějiny zahraniční kinematografie I 2/- Zk
  FV0021005-02 Dějiny zahr. kinematografie II (výběr. předn.) 2/- Zk
  FV0021006-02 Dějiny čs. kinematografie I x Zk
  FV0021007-02 Dějiny čs. kinematografie II (výběr. předn.) x Zk
  FV0021008-02 Úvod do obecné teorie umění 2x 2/- Zk
  FV0021009-02 Výběrová přednáška doplňková I* x Zk
  FV0021010-02 Výběrová přednáška doplňková II* x Zk
  FV0021011-02 Filmový proseminář 2x -/1 Z,PP
  FV0021012-02 Seminář z dějin kinematografie I 2x -/2 Z,PP
  FV0021013-02 Seminář z dějin kinematografie II 2x -/2 Z,PP
  FV0021014-02 Kritický seminář I 2x -/2 Z,PP
  FV0021015-02 Seminář teorie filmu I x Z,PP
  FV0021016-02 Seminář filozofie x Z
  * Posluchači si po konzultaci s oddělením FV zapisují předměty z těchto oborů: historie, dějiny literatury, sociologie, divadelní věda, hudební věda, dějiny umění, psychologie apod.

  Podmínka přístupu k PZK - atestace z kurzů společného základu

  SPOL00001 /

  Filozofie (I)

  (Zk)

  SPOL00002 /

  Cizí jazyk (I)

  (Zk – úroveň A)

  II. cyklus

  FV0021018-02 Teorie filmu III–V (výběr. předn.) x Zk, Zk, Zk
  FV0021019-02 Dějiny animovaného filmu 2/- Zk
  FV0021020-02 Dějiny dokumentárního filmu 2/- Zk
  FV0021021-02 Dějiny zahr. kinematografie III–VI (výběr. předn.)  

  Zk, Zk, Zk, Zk

  FV0021022-02 čs. kinematografie III–VI (výběr. předn.) x Zk, Zk, Zk, Zk
  FV0021023-02 Světový jazyk (II) (úroveň A) x Zk
  FV0021024-02 Filozofie (II) x Zk
  FV0021025-02 Výběrová přednáška doplňková II* x Zk
  FV0021026-02 Výběrová přednáška doplňková IV* x Zk
  FV0021027-02 Výběrová přednáška doplňková V* x Zk
  FV0021028-02 Seminář z dějin kinematografie III–V  

  Z,PP; Z,PP; Z

  FV0021029-02 Kritický seminář II x Z,PP
  FV0021030-02 Seminář teorie filmu II x Z,PP
  FV0021031-02 Diplomní seminář -/2 Z
  *Posluchači si po konzultaci s oddělením FV zapisují předměty z těchto oborů: historie, dějiny literatury, sociologie, divadelní věda, hudební věda, dějiny umění, psychologie apod.

  FV / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ
  I. cyklus

  FV0022001-02 Dějiny filmových teorií 2x 2/- Zk
  FV0022002-02 Teorie filmu I (výběr. předn.) x Zk
  FV0022003-02 Dějiny zahraniční kinematografie I (výběr. předn.)   Zk
  FV0022004-02 Dějiny čs. kinematografie I x

  Zk

  FV0022005-02 Úvod do obecné teorie umění 2/- Zk
  FV0022006-02 Filmový proseminář 2x -/1 Z,PP
  FV0022007-02 Seminář dějin kinematografie I 2x -/2 Z,PP
  FV0022008-02 Seminář dějin kinematografie II 2x -/2 Z,PP
  FV0022009-02 Kritický seminář 2x -/2 Z,PP

  Podmínka přístupu k PZK - atestace z kurzů společného základu

  SPOL00001 /

  Filozofie (I)

  (Zk)

  SPOL00002 /

  Cizí jazyk (I)

  (Zk – úroveň A)

  II. cyklus

  FV0022010-02 Světový jazyk (II) (úroveň A) x Zk
  FV0022011-02 Teorie filmu II (výběr. předn.) x Zk
  FV0022012-02 Dějiny animovaného filmu 2x 2/- Zk
  FV0022013-02 Dějiny dokumentárního filmu 2x 2/-

  Zk

  FV0022014-02 Dějiny zahraniční kinematografie II–III (výběr. předn.)   Zk, Zk
  FV0022015-02 Dějiny čs. kinematografie II–III (výběr. předn.)   Zk, Zk
  FV0022016-02 Seminář dějin kinematografie III–IV   Z,PP;Z

  PZK a SZZK pro studenty přijaté před akademickým rokem 2008/2009


  Postupová zkouška
  Postupové zkoušky jsou konány v souladu se Studijním a zkušebním řádem FF UK. Ke zkouškám se může přihlásit student oboru filmová věda po 4. semestru svého studia v případě, že má splněny všechny povinné oborové a neoborové atesty I. cyklu studia.
  Termíny zkoušek vyhlašuje katedra v rámci fakultního harmonogramu akademického roku (květen-červen, září, prosinec, únor). Zkouška je ústní a veřejná. Student ke zkoušce přinese seznam prostudované literatury.

  Předměty postupové zkoušky: Teorie filmu
    Dějiny zahraniční kinematografie do r. 1945
    Dějiny čs. kinematografie do r. 1945
   
  Aktuální vypsané termíny PZK: viz. sekce aktuality

  Státní závěrečná zkouška
  Státní závěrečné zkoušky jsou konány v souladu se Studijním a zkušebním řádem FF UK. Ke zkoušce se může přihlásit student oboru filmová věda po 10. semestru svého studia v případě, že má splněny všechny povinné oborové a neoborové atesty II. cyklu studia a včas odevzdá diplomovou práci, vypracovanou dle zadaní katedry a zásad stanovených Studijním a zkušebním řádem FF UK.
  Termíny SZZK vyhlašuje katedra v rámci fakultního harmonogramu akademického roku (květen-červen, září, leden-únor). SZZK je veřejná.

  Části SZZK: Obhajoba diplomové práce
    Ústní zkouška z předmětů (jednooborové studium):
                                          Teorie filmu
      Dějiny zahraniční kinematografie
      Dějiny české kinematografie
    Ústní zkouška z předmětů (dvouoborové studium):
      Teorie filmu
      Dějiny filmu
       
  Aktuální vypsané termíny SZZK: viz. sekce aktuality

  Doporučená témata diplomových prací

  Budou zveřejněny na stránkách: http://moodle.ff.cuni.cz/


  Vypsané přednášky pro školní rok 08-09

  Vypsané přednášky katedry filmových studií ve školním roce 2008-09 si můžete stáhnout ve formátu pdf.


    Kontakt
    Sylaby
    Rozvrh
    Erasmus
    Zájemcům o studium
    Kurzy pro veřejnost
    Výjezdní seminář KFS
    Výzkumné projekty
   

  česky | english KFS FF UK     nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz