Katedra
  Kontakt
O katedře
Akce katedry
Studium
Studenti
Pedagogové
Vědecká činnost
Odkazy
Fórum
Úvodní stránka

Výjezdní seminář Katedry filmových studií

Festival filmů studentů filmových věd Zlatý voči

Fotografie ze života katedry

Knihovna a videotéka

Akce katedry

Pravidelná účast na doktorandské konferenci 

ústavem filmu a audiovizuální kultury FF MU, Brno. Hlavním záměrem bylo vytvořit každoroční akci, na níž se budou nad tématy disertačních prací a s nimi spojenou badatelskou problematikou setkávat doktorandi, jejich školitelé i další učitelé a studenti. Doktorandská konference má být platformou pro mezikatedrovou filmologickou diskuzi, nabízet jednotlivým doktorandům unikátní možnost prezentovat svou práci a získat zpětnou vazbu, a tím přispět ke zkvalitnění doktorandského výzkumu, disertačních projektů a celého doktorského studia a potažmo i oborového diskurzu. Po prvním ročníku se ustavila tradice dvoudenního setkání na konci května, na němž jsou příspěvky rozděleny do tematických bloků, které uvádějí chairmani z řad (neprezentujících) doktorandů.
Více informací zde. 

Výjezdní seminář katedry filmových studií

Výjezdní seminář Katedry filmových studií se uskutečňuje již několik let. Od školního roku 2004–05 je  součástí  sokolovského seminářem. Cílem třídenního semináře, který se koná vždy v prvních měsících školního roku, je posílit neformální kontakt mezi studenty různých ročníků a mezi studenty a pedagogy. Obsahem semináře jsou zpravidla přednášky a workshopy pedagogů katedry či přizvaných hostů, prezentace studentských projektů a prací, seznámení s aktuálním děním na katedře, diskuze studentů s pedagogy o problémech katedry atd.

 

Festival filmů studentů filmových věd Zlatý vočizlaty voci

Historie festivalu do roku 1999 zde!

Stránka filmového festivalu zde: http://www.zlatyvoci.cz/


 

Fotografie ze života katedry 

(ve výstavbě)

 

Knihovna a videotéka

Katedra Filmových studií má nejen oborovou knihovnu, ale i videotéku, které mají své stálé umístění v centrální knihovně FFUK. Knihovna obsahuje jak odborné publikace z oblasti filmu a příbuzných oborů, tak filmová periodika. V prezenční knihovně KFS se archivují rovněž seminární a diplomové práce. 

Videotéka se stala součástí slouží Centrální knihovny FF UK, služí však pouze studentům KFS – z důvodu dodržování autorského zákona není možné absenčně půjčovat audiovizuální záznamy mimokatederním zájemcům. Obsahuje přibližně 2500 videokazet, 250 CD a 950 DVD a stále se rozšiřuje. Oba fondy se nacházejí v centrální knihovně FFUK, s výjimkou CD a DVD, které jsou v současné době umístěny na katedře.

V případě nejasností či žádostí o individuální výpůjčku pište Katerině Svatoňové (katerina.svatonova@ff.cuni.cz).  Kontakt
  Sylaby
  Rozvrh
  Erasmus
  Zájemcům o studium
  Kurzy pro veřejnost
  Výjezdní seminář KFS
  Výzkumné projekty
 

česky | english KFS FF UK     nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz