Katedra
  Kontakt
O katedře
Akce katedry
Studium
Studenti
Pedagogové
Vědecká činnost
Odkazy
Fórum
Úvodní stránka

Vedení a pedagogové katedry

Konzultační hodiny

Studijní obor filmová věda na Univerzitě Karlově

O katedře

Vedení a pedagogové katedry 

Vedoucí katedry:        

 Doc. PhDr. Kateřina Svatoňová. Ph. D.

Zástupce:

Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.

Docenti:         

 Doc. PhDr. Stanislava Přádná
 Doc. PhDr. Kateřina Svatoňová. Ph. D.
 Doc. PhDr. Ivan Klimeš
 Doc. Mgr. Petr Szcepanik, Ph.D.

Odborné asistentky:        

 Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.
 Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph. D.
 Mgr. Magda Španihelová, Ph. D. 
Asistenti:  PhDr. David Čeněk

Administrativa:   

Doc. PhDr. Kateřina Svatoňová. Ph. D.
Bc. Zuzana Szczepaniková (projekt NAKI)

 

Studijní obor filmová věda na Univerzitě Karlově

Filmová věda přešla na univerzitní půdu v roce 1968 z FAMU. Následovala tak po několika letech divadelní vědu, která se rovněž začala jako studijní obor rozvíjet nejprve na umělecké vysoké škole (DAMU). Organizačně byla začleněna do rámce katedry divadelní vědy, později katedry hudební, divadelní a filmové vědy FF UK, ale jako samostatný studijní obor se na Filozofické fakultě UK etablovala teprve v osmdesátých letech. V roce 1990 pak došlo nejprve k oddělení divadelní a filmové vědy od muzikologie a v roce 1996 institucionální vývoj oboru na univerzitě zatím vyvrcholil ustavením samostatné katedry filmové vědy, dnes katedry filmových studií.

Jde o mladý obor, který ve světě nabývá v posledních dvou desetiletích mimořádně na významu. Na západní univerzity pronikl na přelomu šedesátých a sedmdesátých let a příliv univerzitně vzdělaných mladých odborníků vedl záhy k prudkému rozvoji teoretického myšlení o filmu i historického výzkumu kinematografie. Mezi oběma těmito základními větvemi oboru dochází v posledních dvaceti letech k tak intenzivní komunikaci a vzájemnému ovlivňování, jaké jsou v tradičních uměnovědných disciplínách k vidění jen zřídka. Současné myšlení o filmu má výrazně multidisciplinární charakter a filmová věda se tak přirozeně konstituovala jako obor široce otevřený komunikaci se všemi společenskovědními disciplínami, do jejichž zorného pole film tak či onak vstupuje.            

Opožděná akceptace oboru na českých univerzitách způsobila zpoždění, které se však v průběhu devadesátých let již podařilo zmenšit a výhledy jsou v tomto směru více než příznivé. O studium je skutečně velký zájem – počet přihlášek dosahuje každoročně zhruba desetinásobku přijatých uchazečů.

V současné době nabízí katedra filmových studií jednooborový tříletý bakalářský a dvoouletý navazajucí magisterský studijní program oboru filmová věda, interní a externí variantu postgraduálního studia filmové vědy, kurzy pro zájemce o studium a kurzy celoživotního vzdělávání. KFS je centrem výzkumu filmové historie a teorie, podílí se na řadě meziinstitucionálních aktivit v České republice a v zahraničí.

 Katedra filmových studií je zakládajícím a institucionálním členem České společnosti pro filmová studia.

cefs


  Kontakt
  Sylaby
  Rozvrh
  Erasmus
  Zájemcům o studium
  Kurzy pro veřejnost
  Výjezdní seminář KFS
  Výzkumné projekty
 

česky | english KFS FF UK     nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz